Sopsug – automatiserad avfallshantering – för hållbara städer

Inobric hjälper er organisation med utredningar i alla skeden, programhandling, systemhandling, projektering och projektledning. Vi är er konsult för sopsug, matavfallssystem och avfallsstrategi. Vi hjälper er med entrepenadbesiktning enligt ABT06 och AB04, och vi har av SBR godkänd entrepenadbesiktningsman.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapsledning

Kunskap – Inobric leder er genom er kompetensutveckling med föreläsningar, workshops eller mentorskap.

Sopsug

Sopsug är ett sätt att automatisera er avfallshantering i
ert bostadsområde, sjukhus eller kontorsfastighet.
Det passar även för övriga kommersiella verksamheter
och publik miljö.

Inobric hjälper er att planera ert sopsugsystem.

Matavfallssystem

Vår konsumtion av mat är en resurskrävande del av våra liv. Produktion, transport och tillredning kräver både tid och resurser i anspråk innan den landar på
våra tallrikar.

Inobric hjälper er att planera system för att hantera ert matavfall.

© 2017 Inobric - All rights reserved